مـــــــــــنو تنهـــــــــــــــــــایی
قالب وبلاگ

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

               تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست

   تنهایی را دوست دارم زیراعشق دروغی درآن نیست...

تنهایی را دوست دارم زیراتجربه کردم....

       تنهایی را دوست دارم زیراخداوند هم تنهاست...

تنهایی را دوست دارم زیرا...

[ یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 20:18 ] [ مســــــــعــــــــــود ]
 

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ! ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩﺯﻫﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ .ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ : ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ ﺯﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ! ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﺩﺏ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ " ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تقدیم به دوستای گلم...

                                                                   عیدتون مبارک

[ جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 12:2 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

 

 غلط است این تفکر که بپنداریم زندگی می گذرد،

 

بپذیریم عزیز،زندگی می ماند "من و تو می گذریم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می گویند : شاد بنویس ...

     نوشته هایت درد دارند!

         و من یاد ِ مردی می افتم ،

              که با کمانچه اش ،

                  گوشه ی خیابان شاد میزد...

                       اما با چشمهای ِ خیس ... !!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شک نکن...

آینده ای خواهم ساخت که...

گذشته ام جلویش زانو بزند...

قرار نیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم...

بر عکس کسی را که وارد زندگیم میشود

آنقدر خوشبخت میکنم که...

به هر روزی که به جای او نیستی به خودت لعنت بفرستی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خدای من...

خدايا...

 

دلم را كسانى ميشكنند كه هرگز راضى به شكستن دلشان نبودم

 

از آدمهايت نميگذرم از دل سنگشان

 

از جنبه نداشتنشان از همه خوبى هايى كه دلشان را زد

 

خدايا...
از خودم هم نميگذرم حق من اين همه مهربان بودن و احساس داشتن نبود

 

حق من اين همه تنهايى نبود

 

خدايا من با آدمهايت بد نبودم

 

اما بد كردن...

 

آنها رو به تو واگذار میکنم.....!

 

[ پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:34 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله آخر:

 

 

 

نوشته در دوشنبه بیستم آبان سال ۱۳۹۲ درساعت۱۹:۲۰شب توسط خودم

[ دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ ] [ 19:22 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

به خیلیها میگیم “دوست”…

به هرکسی که بتوونیم باهاش بیشتر از یه سلام و یه حال و احوالپرسی ساده حرف بزنیم.

خیلی از این “دوست”ها، دوست نیستن.

همکارن، همکلاسین،فامیل دورن،همسایه ن، یه آشنان

”دوست” اونیه که باهاش رازهای مشترک داری.

اونیه که وقتی دلت گرفت اول از همه شمارهء اونو میگیری.

اونیه که برای قدم زدن انتخابش میکنی.

اونیه که جلوش لازم نیست به چیزی تظاهر کنی.

که اگه دلت گرفت بهش میگی “دلم گریه میخواد!”

اونیه که دستت رو میگیره و میگه “میفهمم”.

که نمیخواد براش توضیح واضحات بدی.

اونیه که سر زده خراب میشی سرش.

نمیگی شاید آمادگی نداشته باشه.

چون مهم نیست.

نه برای اون نه برای تو.

حتی اگر خونه ش خیلی کثیف باشه.

یا سرش خیلی شلوغ باشه.

چون همیشه برای تو وقت داره.

دوست اونیه که همیشه برات گزینهء اوله.

اونیه که بهت سرکوفت نمیزنه.

تحقیرت نمیکنه. بهت نمیخنده…

بقیه یا همکارن، یا همکلاسین، یا فامیل دورن، یا همسایه، یا یه آشنان

همهء اینا رو گفتم که بگم آدما عوض میشن

اما معیار دوستی عوض نمیشه.

برای همین یکی که تا دیروز برات “دوست” بود میشه یه خاطره یا یه همکلاسی قدیمی…

بعد اونی که سالها همکلاسی قدیمیت بود برات میشه “دوست”!

پایان .

 (این متن رابرای دوستی نوشتم که خیلی کارای کردکه دلم به لرز میومد و من به رو م نیاوردم.)

نوشته شده در شنبه پنجم مرداد۱۳۹۲ درساعت۱۴:۱۰ظهر توسط...

[ شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:12 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که درین مدتِ ایام فراق
برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو بدر آی
که دم همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت


شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات باز آورد
طالع نامور و دولت مادرزادت


حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت

سال ۱۳۹۲ مبارک باد

 

[ چهارشنبه سی ام اسفند ۱۳۹۱ ] [ 10:29 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

ودر اخر دوستان عزیز۲۲بهمن تولدمه یادتون نره با نظرات آخرتون خوشحالم کنید

 

 

 

نوشته شده درجمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱درساعت۰۰:۴۰شب  توسط مسعود

[ جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 0:39 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:


به ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست

 

نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ درساعت۲۳:۰۰شب توسط...

[ چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:17 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

 

نوشته شده در جمعه اول اسفند ۱۳۹۱ در ساعت۰۱:۰۰بامداد

[ جمعه یکم دی ۱۳۹۱ ] [ 1:4 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

[ جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 23:32 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

 

 

 

 

برو ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ ] [ 0:4 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده دریکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ در ساعت۱۴:۴۴ توسط مسعود

[ یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 14:45 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

سلام به تمام دوستان گلم 

    

“أَمَّنْ یُجیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوء”

خدایــــــــــــــا معجزه ت کــــــــــــــــوووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

برام فقط دعا کنید

تا به خواسته ام برسم

 

مثل اینکه خدا هم یک نیم نگاهی به من کرد امیدوار تر شدم.

اخه میگن اگه انسان واسه خودش دعا کنه دعاش نمیگیره اما شنیدم اگه انسان دیگه در حق انسانهای دیگر دعا کنه قطعا مستجاب میشه

 

خدا را چه دیدی شاید...................

 

 

نوشته شده در بیست ششم مهر ۱۳۹۱ در ساعت۰۲:۴۲ بامداد توسط مسعود دل شکسته

[ پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 2:46 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

 

به نام خدا ،

من می خواهم در آینده شهید بشوم. برای این که...

معلم که خنده اش گرفته بود ،پرید وسط حرف علی و گفت:

ببین علی جان! موضوع انشاء این بود که «در آینده می خواهید چه کاره بشین.»
باید در مورد یه شغل یا یه کار توضیح می دادی. مثلاً ، پدر خودت چه کاره است؟

    آقا اجازه ... شهيد ...

 

 

 

فرارسیدن هفته دفاع مقدس بر

دریادلان خطه تنگستان مبارک باد

 

نوشته شده درسشنبه بیست هشتم شهریور۱۳۹۱ در ساعت۲۳:۲۰ شب توسط مسعود

[ سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 22:21 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ در ساعت۲۳:۴۵ شب توسط مسعود

[ چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 23:50 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

اين روزهـــــــــــــا به طـرز عجيـــــبــي بـا خـــــــــودم مي جنگـم

کـه ديـــــده هــا را ناديــده بگيــرم

و شنيــده ها را نشنيــده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گاهی اوقات مجبورم حقيقتی را پس گريه های بی وقفه ام پنهان کنم 

همين خوب است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعضي زخــــم ها هســــــت كه هـــــــــر روز بــــايـــد روشونو باز كنــــي

و نـــــــــمـــــــــــــك بپـــــــــــاشــــــــــ ــــي ...

تــــــــا يــــــــــادت نـــــــــــــره كه ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــي آدمـــــــــــــا

نبــــــــــــــــــــايـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـايـــد! ! !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه حرف بی ربطیست که

مرد گریه نمی کند...

گاهی آنقدر بغض داری 

که فقط باید مرد باشی تا بتونی گریه کنی !!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دو چیز نباید وقتتان را تلف کنید: مسائلی که برایتان اهمیت ندارند و کسانی که فکر می کنند شما اهمیتی ندارید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میخواهی تکراری نباشی؟

باران باش

هیچکس به باران عادت نکرده است.

وقتی باران میباردهمه خیس میشویم...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مترسک گفت:ای گندوم تو گواه باش که مرا برای ترساندن آورده اند اما من عاشق پرنده ای شدم که از ترس من ازگرسنگی مرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسانها زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

خدايـــا ؛

ميدونم ايـن روزهــا حرفهـــايم
بوي نــاشـــکري مي دهنــد ...
امـــا تـــو...
بـه حســـاب تنهـــايي و درد دل بگـــذار...!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ درساعت۰۱:۰۵ بامداد توسط مسعود

 

[ چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 1:3 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

  ما كه باغ بهارمان پژمرد                     ما كه پای امیدمان فرسود

بی تو از سوز هجر با كه نالیم؟                  بی تو رسم محبت از كه اموزیم؟

 

تمام بودونبودم ٍوجود مادر بود


کسی که مظهر عشق بودو مادر بود


برای من به جهان هزار رنگ وفریب


کسی که مونس وغمخوار بود ٍ مادر بود


برای راحتی من چه رنجها نکشید


کسی که موی سفید ٍروی سفید بود مادر بود


به وقت بیماری  بیقرار او به برم


کسی که دست بر سرم میکشید مادر بود


به نیمه های شبو با صدای گریه من


کسی که با هراس ز جا میپرید مادر بود


به کوچه وبرزن یا به وقت خطر


کسی که با شتاب در پیم میدوید مادر بود


چو پای من به زمین گاه میلغزید


کسی که از ته دل اه میکشید مادرم بود...........

چهل روز گذشت........

وجمله پایانی:

فقط میتونم بگم سجاد جون  خدا به تو صبر بده خیلی سخته....

 

 

نوشته شده در دوشنبه بیست سوم مرداد۱۳۹۱ در ساعت ۰۰:۴۵ شب توسط مسعود

[ دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 0:55 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منـــــــــــوتنهــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منـــــــــــوتنهـــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

منـــــــــــوتنهـــــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در یکشنبه هشتم مرداد۱۳۹۱ درساعت۱۶:۵۳ عصرتوسط:مسعود

[ یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 16:56 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

     گفتم مادر! ...
گفت: جانم
       گفتم درد دارم! ...
گفت: بجانم
       گفتم خسته ام! ... 
گفت: پريشانم
    گفتم گرسنه ام! ...
گفت : بخور از سهمِ نانم ... ... ... ...
گفتم كجا بخوابم! ... گفت: روي چششمانم
اما يك بار نگفتم: مادر من خوبم شادم...!
هميشه از درد گفتم و از رنج

مـــــادرم شرمنده ام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادر يعني به تعداد همه روزهاي گذشته تو، صبوري! مادر يعني به تعداد همه روزهاي آينده تو ،دلواپسي! مادر يعني به تعداد آرامش همه خوابهاي کودکانه تو، بيداري ! مادر يعني بهانه بوسيدن خستگي دستهايي که عمري به پاي باليدن تو چروک شد! مادر يعني بهانه در آغوش کشيدن زني که نوازشگر همه سالهاي دلتنگي تو بود!
مادر يعني باز هم بهانه مادر گرفتن....

مــادر دلــم تنگت شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دست پر مهر مادر
تنها دستي ست،
که اگر کوتاه از دنيا هم باشد،
از تمام دستها بلند تر است...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(( قند )) خون مادر بالاست .
دلش اما هميشه (( شور )) مي زند براي ما ؛
اشک‌هاي مادر , مرواريد شده است در صدف چشمانش ؛
دکترها اسمش را گذاشته‌اند آب مرواريد!
حرف‌ها دارد چشمان مادر ؛ گويي زيرنويس فارسي دارد!
دستانش را نوازش مي کنم ؛ داستاني دارد دستانش .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادر
تنها کسيست که ميتوان "دوستت دارم"‌هايش رااا باور کرد
حتي اگر نگويد...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

تقدیم به داداش "سجادم"  از خدا میخوام صبر به تو بده خیلی سخته غــم بــی مــادری

دوستانی که این جملاتو خوندن فاتحه یادشون نره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در سشنبه بیستم تیر۱۳۹۱ در ساعت۲۳:۳۷ شب توسط مسعود

[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 23:41 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

 

خـــــــــــــــــــــــــــدایا مــن تـرک تحصیل کرده ام !

میشـه دیگه امتحان نگیری

منــــــــوتنهـــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتــــــــــــــــــــ

*این روزها به جای" شرافت" از انسان ها *
* فقط" شر" و " آفت" می بینی !*

و این است شرافت ما آدما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما*
* بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...*

غـــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این جا زمین است.

رسم آدم هایش عجیب است...

اینجا گم که بشوی به جای این که به دنبالت بگردند فراموشت می کنند...

زیادکه خوب باشی زیادی میشوی...

زیادکه دم دست باشی تکراری می شوی...

این جا فقط بایدبرای دیگران نفس بکشی..!!

نظر یادت نره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــــوشبخـــت تـــــرين آدم هــــا
اونــــايـــي هستــــن کــــه ايـــن جمـــله رو ميشنـــوند :
"عيــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش ميکنيــــم" ... !!!

خوشبخت ترین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتــــی کفش هم اگر تنگ باشد

زخــــم مـی کند..

وای به حال وقتی که دل تنــــــگ بــاشــد ...!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غم قفس به کنار

انچه عقــــــاب را پیر میکند پرواز کــــــلاغ بی سرو پاست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ديــري نخـواهـد گذشت ،

 حــيوانــات ،

 بــراي کــوچکــ شمــردن يگـديکــر ،

 بـــه هــم بگــوينــد : انســـان !!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خـــــدايـــا از ايـنـکه منــو درحــد ايـوب حسـاب ميـکني ممنونم ...

 اما ميشه بيخيال شي!!!؟

صبـــــر داشته باش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتتــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

يادم باشد؛
براي درس گرفتن و درس دادن،به دنيا آمده ام ...نه براي تكرار اشتباهات گذشتگان....،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ در ساعت۰۱:۱۸ بامداد توسط مسعود

 

 

[ پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 1:47 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

دختری 15 ساله ، نوزادی 1 ساله به بغل داشت...

((مردم)) زیرلب بهش میگفتن فاحشه!

اما هیچ کس نمیدونست که به این دختر در 13 سالگی تجاوز شده بود...!
 

دخــــــــتر 15 ســــــالــــه

پسری 23 ساله رو ((مردم)) "تنبل چاقالو" صداش میکردن...

اما هیچ کس نمیدونست پسر بخاطر بیماریشه که اضافه وزن داره...!
پــــــســــــر چــــــاق 


((مردم)) زنی 40 ساله رو "سنگدل" خطاب میکردن ، چون هیچ وقت روزا خونه نبود تا با بچه هاش بازی کنه و به کارهاشون برسه ،

اما هیچ کس نمیدونست زن بیوه ست ، و برای پر کردن شکم بچه هاش باید سخت کار کنه!

خسته نباشی مادر جان

مردی 57 ساله رو ((مردم)) "بی ریخت" صدا میکردن ،

اما هیچ کس نمیدونست که مرد زیبایی صورتش را در راه حفظ وطنش فدا کرده !


 قـــــــــصـــه نـــخــــور پـــدر جــان مردم هستند چکار میشه کرد


و هرروز مردم و من و تو به غلط قضاوت می کنیم...!

موافقین؟!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

يادم باشد؛
معجزه قاصدكها را باور داشته باشم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نوشته شده در چهارشنبه بیست پنجم خرداد۱۳۹۱ در ساعت ۰۱:۳۰بامداد توسط مسعود

[ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 1:17 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

دلم آغوشـــــــي مي خواهد که نه زن باشد

نه مرد...!! " خدايـــــــــــــا " بيا زمين...!!!
?????

خــــــــــــدا یــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين روزها اگر خــــــ ــون هم گريه كني،

عمق همدردي ديگران با تو يك كلمه است :

" آ خــِ ــ ــ ــ ـي "

منـــــــــــوتنهــــــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سرخ ... زرد ... سبز ...

وسوسه شدم، کدام سیب را بردارم ؟!

میوه فروش پوزخندی زد و گفت :

تردید نکن؛

تمام سیب ها تو زردند ...!

منــــــــــــوتنهــــــــــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از کســی که دلش گرفته، نپرســید چرا !؟
آدمـا وقتـــی نمـــی تونن دلیل ِناراحـــتیشون رو بیان کــــنن ، دلشـــون مــی گــیره !

دلــــــــــــــم گـــــــــرفــــــــته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همین که فهمید غـــــــــــم دارم آتش گرفت

به خودت نگیر رفیق !!!!!

سیـــــــــــــ ــگارم را گفتم

غـــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــوتنهــــــــــــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من چرک نویس احساسات تو نیستم !

“دوستت دارم” هایت را جای دیگری تمرین کن !

منـــــــــــــــوتنهــــــــــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر جا که دلت شکست خودت شکسته هاش رو جمع کن تا هر ناکسی منت دست زخمی شو که تیکه های دلت ، زخمش کردن رو به رخت نکشه¿

منـــــــــــــــــــوتنهــــــــــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینجا گــــــرگـــــــها هم افسردگی مفرط گرفته اند.... دیگر گوسفند نمی درند... به نی چوپان دل می سپارند و گریه می كنند

منـــــــــــــــــــو تنهـــــــــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همیشه حـــــــــــــرارت لازم نیست گاهی از سردی

یک نگاه می توان آتــــــــــــش گرفت..........................

نگاه ســـــــــــــرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

يادم باشد؛

بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكند،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در پنجشنبه یازدهم خرداد۱۳۹۱ در ساعت ۰۰۴۷ شب توسط مسعود



 

[ پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 0:49 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

 

هر وقت احساس تنهایی و غربت کردید ، یادتان باشد که خدا همین نزدیکی است ... و یادمان باشد که با تمام بدی هایمان ، خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است.

منـــــــــوتنهــــــــــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر وقت در خیانت و فریب دادن کسى موفق شدى،
به این فکرنکن که اون چقدر احمق بوده،

به این فکرکن که اون چقدر به تواعتماد داشته ... !

منــوتنهــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه تاثیر دلنشینی دارد " غصه نخور ، درست میشود " گفتن های مادر ،

 اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد .

نظر یادت نره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کسی که در برابر خداوند زانو می زند، میتواند در برابر هر کسی ایستادگی کند

نظر یادت نره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی واقعاً کسی را دوست داشته باشید، سن، فاصله، قد و وزن فقط یک عدد خواهند بود.

منـــــــوتنهــــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع خسته شدن به دو چيز فکر کن: اول آن هايي که منتظر شکست تو هستند تا "به تو" بخندند؛ دوم آن هايي که منتظر پيروزي تو هستند تا "با تو" بخندند.

منوتنهایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عشق یک چرخه است:

وقتی عاشق می شوید، صدمه می بینید.

وقتی صدمه می بینید، متنفر می شوید.

وقتی متنفر می شوید، سعی می کنید فراموش کنید.

وقتی سعی می کنید فراموش کنید، دل تنگ می شوید.

وقتی دل تنگ می شوید...

 در نهایت دوباره عاشق می شوید.

عــــــشــــــــق منـــــوتنهـــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيچوقت مغرور نشو ......برگها زمانی ميريزند كه فكر ميكنند طلا شده اند.

غرور منـــــوتنهـــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حکایت جالبی است که فراموش شدگان، فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند...

منوتنهایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من زندگی را بر چهار اصل استوار کردم:
1) دانستم که کسی کار مرا انجام نمی دهد ،پس تلاش کردم.
2)دانستم که خداوند همه جا شاهد من است ،پس حیا کردم.
3)دانستم که روزی مرا دیگری نمی خورد ،پس آرام شدم.
4)دانستم که پایان کار مرگ است ،پس مهیا شدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

يادم باشد؛
هر گاه ارزش زندگي يادم رفت در چشمان حيوان بي زباني كه به سوي قربانگاه مي رود،زل بزنم تا به مفهوم بودن پي ببرم....،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نوشته شده در جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ در ساعت ۰۲:۲۷ بامداد توسط مسعود

[ جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 2:26 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

 

 

خدایا
همیشه دردها و مشکلاتم را برایت آوردم

و یا نیازهایم را...
برای همین هیچوقت فرصت نکردم تا...
لذت حضور تورا احساس کنم
اکنون که همه چیز را از تو خواسته ام
وتو نیز عنایت کرده ای
می بینم که...تو را ندارم
یعنی ساده تر بگویم هیچی ندارم!!!!!!!!!!

منـــــــــــوتنهــــــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ياد گرفتم که : 

تنهايي را به بودن در جمعي که به آن تعلق ندارم ترجيح دهم

منــــــــــوتنهــــــــــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می خواهم بگویم

فقر همه جا سر می كشد .......
فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست ......
فقر ،چیزی را « نداشتن » است ، ولی آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست .......
فقر ، همان گرد و خاكی است كه بر كتاب های فروش نرفته ی یك كتابفروشی می نشیند ......
فقر ، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ كه روزنامه های برگشتی را خرد می كند ......
فقر ، كتیبه سه هزار ساله ای است كه روی آن یادگاری نوشته اند .....
فقر ، پوست موزی است كه از پنجره یك اتومبیل به خیابان انداخته می شود .....
فقر ، همه جا سر می كشد ........
فقر ، شب را« بی غذا » سر كردن نیست .......
فقر ، روز را « بی اندیشه» سر كردن است ......

منــــــــــوتنهــــــــــــایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعتماد
اعتماد را مي توان به احساس يک کودک يکساله تشبيه کرد،وقتي که شما آنرا به بالا پرتاب مي کنيد،او ميخندد ..... چراکه يقين دارد که شما او را خواهيد گرفت،اين يعني اعتماد.

منــــــــــــــوتنهــــــــایی

امید
هر شب ما به رختخواب مي رويم بدون اطمينان از اينکه روز بعد زنده از خواب بيدار شويم.ولي شما هميشه براي روز بعد خود برنامه داريد،اين يعني اميد.

منــــــــــــوتنهـــــــــایی

(اعتقاد ) :
اهالي روستايي تصميم گرفتند که براي نزول باران دعا کنند
.
روزي که تمام اهالي براي دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط يک پسربچه با چتر آمده بود،اين يعني اعتقاد
.

منـــــــــوتنهــــــــــــایی

پس بیاییم همه با اعتقاد،اعتماد و اميد زندگي کنيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خداوند
بهترین های خود را
به آنانی می بخشد که
حق انتخاب خود را به
خدا می سپارند...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــــــــنها کســــــی کـــــــه ارزش اشـــــک های شبانــــه ات را دارد خــــــــداســـــــت...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابر سرنوشت هرچه می خواهد ببارد ما چترمان خداست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

يادم باشد؛

از چشمه، درسِِ خروش بگيرم،
و از آسمان درسِ پـاك زيستن،يادم باشد سنگ خيلي تنهاست...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در پنجشنبه هفدهم فروردین۱۳۹۱ درساعت۲۱:۱۲ توسط مسعود




[ پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 21:46 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

اين  نكته را بياموزيد
بياموزيد كه خدا هميشه هست و همه جا حضور دارد.
بياموزيد كه كسي را نمي توانيد وادار كنيد عاشقتان باشد.
بياموزيد كه چند ثانيه طول ميكشد تا زخمي در قلب آنها كه دوستشان داريم ايجاد كنيم،ولي سالها طول ميكشد تا آن زخم را التيام دهيم.
بياموزيد ثروتمند كسي نيست كه بيشترين ها را دارد،بلكه گاهي كسي است كه به كمترين ها قانع است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهربانی

تنها زبانی است که ناشنوایان آن را می شنوند و
نا بینایان آن را می بینند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلم شاگرد را صدا زد تا انشایش را درباره ی "علم بهتر است یا ثروت"بخواند.
پسر با صدایی لرزان گفت:"ننوشتم آقا..........!"
پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی.او در گوشه ی کلاس ایستاده بود
و در حالی که دست های قرمز و باد کرده اش را به هم می مالید.زیر لب گفت:
آری!"ثروت"بهتر است.چون آن وقت می توانستم دفتری بخرم و بنویسم................

منـــــــــــوتنهــــــــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آينده کتابيست که امروزمينويسی! چيزی بنويس که درآينده ازخواندن آن لذت ببری...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن
 

 غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی

 و بنده خدا را نادیده می گیری،
می خواهم بدانم:

دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای 

 خوشبختی خودت دعا کنی؟!!  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از خدا خواستن شجاعت است بدهد نعمت است ندهد حکمت. از بنده خواستن حماقت است بدهد منت است ندهد ذلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجمله پایانی:

 يادم باشد؛
كه روز و روزگار خوش است ،
وتنها دل ما دل نيست ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در چهارشنبه دوم فروردین۱۳۹۱ درساعت۲۲:۵۴ توسط مسعود

[ چهارشنبه دوم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 22:50 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

چرا غم ها نمی دانند که من غمگین ترین غمگین شهرم

بیا ای دوست با من باش که من تنهاترین تنهای شهرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          وقتی تنها شدی ، بدون که خدا همه را بیرون کرده تا خودت باشی و خودش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     مادر فرزندانش را دوست دارد حتی اگر آنها شایسته دوست داشته شدن نباشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     من از چشمان خود آموختم رسم محبت را که هر عضوي به درد آيد به جايش ديده مي گريد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اي كاش نگاهمان را براي انان كه تفسير گريه هامان را نمي دانند گريان نكنيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     خداوند براي دشواريهاي زندگي سه راه قرار داده است: خنده، خواب و اميد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         سعي نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم ، بكوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اگر روزي دشمن پيدا كردي، بدان در رسيدن به هدفت موفق بودي!
  اگر روزي تهديدت كردند، بدان در برابرت ناتوانند!
اگر روزي خيانت ديدي، بدان قيمتت بالاست!
  اگر روزي تركت كردند، بدان با تو بودن لياقت مي خواهد!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدایا:

 کمکم کن تا لحظات تنهاییم با تورا با هیچ کس قسمت نکنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وجمله پایانی:

يادم باشد،
حرفي نزنم كه به كسي بر بخورد،
نگاهي نكنم كه دل كسي بلرزد ،
خطي ننويسم كه آزار دهد كسي را،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نوشته شده در پنجشنبه هجدهم اسفند۱۳۹۰ درساعت۰۰:۲۰شب توسط مسعود

[ پنجشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 0:25 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

به عشق عادت نکنید با عشق زندگی کنید

****************************************

دستهایم به آرزوهایم نمیرسند. آرزوهایم بسیار بلندند...

ولی درخت سبز صبرم‎ ‎میگوید: امیدی هست، خدایی هست...

**************************************************

فکرم مشغول این بود که چرا کفش ندارم تا اینکه کسی را دیدم که پا نداشت !!

*******************************************************

زیستن با این مردم!!!

 

من در میان مردمی زندگی میکنم که به صحنه ی بوسیدن دو عاشق با تنفر بیشتری نگاه میکنند تا صحنه ی اعدام دو انسان ازشما میپرسم زیستن با این مردم دردناک نیست؟؟؟

*************************************************************

خدایا

حواست هست

این هق هق گریه هام

از همون گلویی میاد

که تو از رگ گردنش نزدیکتری

************************************

این روزها میگذرند

اما من از این روزها نمی گذرم

******************************************

مردان موفق امروزکودکان جسور دیروز بودند

****************************************

و چه حقیقت جالبیست:

کلمه ی زندگی با زن  آغاز میشود و کلمه ی مردن با مرد.........

***************************************************

اگه بي هوا کسي وارد زندگيت شد ؛ بدون کار "خدا" بوده!
اگه بي محابا دلها قبل از دستها بهم گره خرد ؛ بدون کار "خدا" بوده!
اگه گريه هات تو خنده غفلت ديگران شنيده نشد تا خورد نشي؛ بدون تنها محرمت "خدا" بوده!
حالا هم اگه دلت شکسته و بغض تنهائي خفت کرده؛ شک نکن تنها مرهمت "خداست" که ؛ از سر تواضع يه بهونه واسه نوازشت گير آورده!
آخه مي دوني ؟ : "خدا" خيلي تنهاست

********************************************************

ودر آخر

خدایا تقدیر مرا خیر بنویس
آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم
و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم

 *******************************************************

 

 

نوشته شده در پنجشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۰ درساعت ۰۶:۰۳ شب توسط مسعود

[ پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 18:9 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

تـــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــدم مــــــــــــبــــــــــــــــارک

۲۲ بهمن روز تولد منـــــــوتنهــــــــــایی

بچه ها کلی خوشحالم

       ببخشید تورا خدا زود تر آپ کردم که تا روز جشن تولدم خودتونو برسونید منتظرم ها

     از همگی ممنون که تشریف آوردن امید وارم بهتون خوش گذشته باشه

 

             

 

 

     نوشته شده در نوزدهم بهمن۱۳۹۰ درساعت۲۱:۱۵شب توسط مسعود


 

 

[ چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 21:19 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

          کارگر خسته سکه را از جیب لباس کهنه اش بیرون آورد تا صدقه بدهد

             ناگهان جمله ی روی صندوق را دیدو منصرف شد                                                      

 

صدقه عمر را دراز میکند

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش
ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت
تـــو نیـ ــز ، روزی , ســاعـتی ,لحضه ای
احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           دیروز سه بار گریه کردم

وقتی پسری شیشه را پاک کرد

وقتی توبه شکستم

وقتی کودکی به مادرش رسید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                            

   وقتی که هیچ چیز به غیرازخدابرایت باقی نمانده است برای اولین بار آگاه میشوی که خداکافی است..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                   شبيه مشت بسته ات

   دلم گرفته است باز...

       چه سفت و سخت بسته اي و

باز هم نميكني...!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          

درد دلهایت را به‌ هیچکس نگو...

چون یاد میگیرند؛

چگونه‌ دلت را به درد آورند...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      

خدایا:

در انجماد نگاه های سرد این مردم....

دلم برای جهنمت تنگ شده...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              

بوسه مادرم

كودك كه بودم ....
وقتي زمين ميخوردم ...
مادرم مرا مي بوسيد...
تمام دردهايم از يادم ميرفت ...
ديروز زمين خوردم،دردم نيامد ...!!
اما به جايش تمام بوسه هاي مادرم به يادم آمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               

فرق پول و آدم اینه که 

پولو غریبه ها خرد می کنند

آدمو، آشناها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              

اگر مي خواهي ارزشت را نزد خدا بداني، ببين ارزش خدا نزد تو در وقت گناه چقدر است

******

 

 

نوشته شده در دوشنبهسوم بهمن ۱۳۹۰ درساعت۲۲:۰۵ شب توسط مسعود

[ دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 22:5 ] [ مســــــــعــــــــــود ]

                                           به سرنوشت بگوييد...

اسباب بازي هايت بي جان نيستند...

آدمند...

مي شكنند...

آرام تر...!

منــــــــــــــوتنهــــــــــــــایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پشت چراغ قرمز پسرک با چشمانی معصوم گفت:چسب زخم پنجتا صدتومن گفتم همه چسب زخمهایت را هم که بخرم نه زخمهای من خوب میشود نه زخمهای تو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز

 می شود . یادم باشد هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آشق !

از این به بعد اینگونه بنویسید ! چون همیشه سرش کلاه می رود . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش، به مهرباني مهر بورز، با آشتي آشتي کن واز جدایی جدا باش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده ام معادله چند مجهولی
این روزها
هیچ کس
از هیچ راهی
مرا نمی فهمد....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرم را شاید بتوانند گرم کنند دیگران اما وقتی تو نیستی
هیچ کس نیست دلم را گرم کن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خط زدن بر من پایان من نیست 
آغاز بی لیاقتی توست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزرگترین اشتباهم این بود که التماس کردم بمانی ...
نمی ارزیدی دیر فهمیدم ...!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم ، به هر حال ممنون از مشتت . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چه شباهت متفاوتی بین ماست ، تو دل شکسته ای ؛ من دلشکسته ام !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسادت نکن…!

 این که بعد از تو بغل گرفته ام…

زانوی غم است!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشته شده در پنجشنبه یک دی ۱۳۹۰ در ساعت۰۱:۰۳شب توسط مسعود

 

 

 

[ پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ ] [ 1:1 ] [ مســــــــعــــــــــود ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب
ـــــــــــــــــــــ

Mehdi Ahmadvand – Narafigh

کد آهنگ میخوای؟


ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ
استخاره آنلاین با قرآن کریم

ـــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــ